Zarząd Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego zaprasza członków na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 25.02.2017r o godz. 12.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1. W wypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się na godz. 12.20 .
Proponowany Program Walnego Zebrania:
1. Powitanie zgromadzonych Członków
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Wystąpienie zaproszonych gości
4. Wybór protokolanta
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie nowych członków
7. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi ZSW za rok 2016
11. Ustalenie kierunków działania ZSW
12. Wprowadzenie zmian w Statucie ZSW
13. Informacja o ustaleniach z zebrania LSzWiM z dnia 25.02.2017r.
14. Informacja o planowanym wydawaniu pisma winiarskiego w roku 2017 (poszukujemy współpracowników)
15. Wolne wnioski
Bardzo prosimy o przybycie na zebranie w związku z chęcią zmiany statutu w kierunku umożliwiającym pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia, a do tego wymagana jest obecność 2/3 członków Stowarzyszenia.